Beleidsnotitie Stichting Kinderidee 2016 t/m 2018

Stichting Kinderidee
Takkebijsters 15e, 4817BL Breda
www.stichtingkinderidee.nl

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1

Inleiding

Hoofdstuk 2

2.1 Missie en Visie
2.2 Ambities
2.3 Sterkten en zwakten
2.4 Strategische doelstelling of stappenplan

Hoofdstuk 3

Tot slot

Hoofdstuk 1

Inleiding

Stichting Kinderidee is in maart 2015 opgericht met het doel gezinnen met kinderen die lijden aan een levensbedreigende ziekte ontspanning te bieden door middel van uitstapjes, vakantieweken of ondersteuning van andere aard. Om dit te verwezenlijken stonden drie prioriteiten centraal:

 1. Het werven van donateurs.
 2. Het werven van gezinnen met kinderen met een levensbedreigende ziekte.
 3. Het werven en opleiden van vrijwilligers.

Hoe stichting Kinderidee haar doelstellingen en haar prioriteiten de komende twee jaar wil verwezenlijken wordt duidelijk in deze beleidsnotitie die de tijdspanne van drie jaar bestrijkt. Namelijk van 1 januari 2016 t/m 31 december 2018.

Hoofdstuk 2

2.1 Missie en Visie

De missie van Stichting Kinderidee is dat gezinnen, met daarin een kind dat lijdt aan een levensbedreigende ziekte, ondersteuning nodig hebben in het verkrijgen van gezamenlijke ontspanning. De spanning, angst en stress die levensbedreiging met zich meebrengt maakt gezinnen vaak vleugellam en gezamenlijk genieten vaak onmogelijk. De visie van de stichting behelst ook dat ieder gezin een benadering op maat behoeft en dat vrijheid over hoe deze ontspanning te genereren het hoogste goed is.
De visie van Stichting Kinderidee is deze ontspanning aan te bieden door het organiseren van uitstapjes of vakantieweekjes op maat. Ook het bieden van financiële ondersteuning daar waar het noodzakelijk is kan ontspanning bieden aan het hele gezin. Onze missie is het om de komende jaren steeds meer gezinnen te laten deelnemen aan onze activiteiten en ondersteuning en een steeds completer pakket aan voorzieningen te kunnen aanbieden waarop deze gezinnen een beroep kunnen doen zonder zich te moeten verbinden aan een voorgeschreven programma.

2.2 Ambities
 1. In 2016 organiseren wij in het voorjaar (april) een midweek en in het najaar (september) een XXL midweek. De voorjaars midweek zal hetzelfde karakter hebben als de midweek in het jaar van oprichting alleen zal het aantal deelnemende gezinnen verdubbeld zijn naar 4 en is de timing zo dat er door de gezinnen kan worden deelgenomen aan de openstelling van alle activiteiten van het park de Beekse Bergen. De XXL midweek in het najaar (september) zal opnieuw een verdubbeling laten zien van het aantal deelnemende gezinnen namelijk 8.
  Onze ambitie is om jaarlijks een XXL midweek te organiseren waarin er veel ondersteuning is van vrijwilligers en waarin veel georganiseerde activiteiten zijn. In de overige maanden van het jaar is het onze ambitie om 20 midweken aan te bieden aan gezinnen op meer zelfstandige basis en enige ondersteuning van vrijwilligers. De reden hiertoe is tweeledig. Te weten: het grote aantal aanmeldingen en van gezinnen die er even tussenuit willen en de vergroting van de door ons te bereiken gezinnen zonder enorme extra inspanningen. In de jaren 2017 en 2018 zal de XXL midweek in het najaar plaatsvinden.
 2. De verhalen die de XXL midweken met zich meebrengen zullen wij, wanneer de gezinnen daar toestemming voor hebben gegeven, publiceren op onze website (www.stichtingkinderidee.nl) en op onze facebookpagina (stichting kinderidee) zodat er door anderen op de voet gevolgd kan worden wat het gezamenlijk ontspannen en genieten, onder de vleugels van Stichting Kinderidee, nu feitelijk inhoud.
 3. Het specifieker in de markt zetten van de stichting, waardoor de naamsbekendheid en de activiteiten die de stichting verricht worden vergroot, is een ambitie waarin wij vanaf 2016 o.a. worden ondersteund door de vrijwilligerssteunpunten Midden-Brabant en die van ‘Breda voor elkaar’. Door onze groeiende bekendheid en positieve ervaringen van de gezinnen, hopen wij meerdere organisaties aan ons te binden door samen te werken, het uitruilen van diensten of via donaties.
 4. Voor het werven van nieuwe gezinnen hebben wij goede contacten met het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam en het Amphia ziekenhuis Langendijk te Breda. Om een groter aantal gezinnen te kunnen bereiken zullen wij, met referentie, ook contacten leggen met ziekenhuizen in andere steden van het land.
 5. Bij het verkrijgen van meer aanmeldingen organiseren wij de midweken specifieker. Hierbij spelen leeftijdscategorie en gezinssamenstelling een rol.
 6. Vrijwilligers zijn voor de stichting een groot goed. Al vrij snel hebben wij ontdekt dat vrijwilligers komen en gaan en dat het vrijwilligers bestand op peil dient te blijven om zo de doelstellingen te kunnen blijven uitvoeren. Vanaf 2016 melden wij ons aan op verschillende websites van vrijwilligerssteunpunten in Midden Brabant en bij Breda voor elkaar om daar onze specifieke vacatures te plaatsen om zo een pool van vrijwilligersondersteuning op te kunnen bouwen waaruit wij kunnen putten. Ook sturen wij actief op het verkrijgen van stagiaires tijdens onze midweken van verschillende (sociale) HBO opleidingen.
 7. Het verwerven van sponsoren die onze activiteiten zullen ondersteunen hopen wij te vergroten tot 10 wat grotere donaties en tezamen met de giften van donateurs via promotieactiviteiten op braderieën, markten en bij grootwinkelbedrijven rekenen wij op een te besteden bedrag van € 30.000,- op jaarbasis om onze doelstellingen te verwezenlijken.
2.3 Sterkten en zwakten

Strekten:

 • Onze organisatie heeft, al sinds oprichting en door persoonlijke ervaring al veel eerder, goede contacten met de ziekenhuizen in Rotterdam en Breda. Artsen en verpleegkundig personeel zijn op de hoogte van onze stichting en de doelstelling hiervan. Via de afdeling kinderoncologie worden wij in contact gebracht met de gezinnen die hiervoor in aanmerking komen.
 • De al aangesloten vrijwilligers en de studenten (stagiaires) van de Pabo, pedagogiek, zorgopleidingen en geneeskunde vormen een sterke basis voor de vrijwillige inzet van de stichting. Ook de contacten met vrijwilligersorganisatie Contour de Twern en Breda Actief, welke belangrijk voor ons zijn, in midden-brabant, ontwikkelen zich goed.
 • Via promotieactiviteiten en kleine donaties is het tot nu toe gelukt om de financiering voor de eerste vakantieweken rond te krijgen.
 • Zowel gezinnen als vrijwilligers en stagiaires zijn lovend over onze aanpak en werkwijze en voorzien ons van bruikbare feedback en positieve mond-op-mond reclame via ons evaluatieformulier en onze facebook pagina.
 • Er is een wachtlijst van beschikbare gezinnen welke willen deelnemen aan de komende activiteiten. Naast aanmeldingen via de ziekenhuizen komen er ook aanmeldingen binnen via onze facebook pagina.

Zwakten:

 • De mogelijkheid bestaat dat wij meer accommodatie aanbieden dan er op dat moment gezinnen voorhanden zijn. Gezinnen kunnen zich niet altijd vrijmaken voor de gereserveerde vakantieweek omdat de behandelend arts (op het laatste moment) aangeeft dat het op dat moment in de behandeling niet mogelijk is. Zonder een afdoende aantal gezinnen schieten wij ons doel voorbij. Dat maakt dat wij op de wachtlijst een aantal gezinnen paraat proberen te laten staan in geval van uitval.
 • Hoewel wij inmiddels een vaste kern van vrijwilligers lijken te hebben ontwikkelt is onmogelijk om te hier volledig op te kunnen leunen. Het is daarom van belang dat wij actief blijven werven bij verschillende steunpunten vrijwilligerswerk en bij verschillende sociale opleidingen en hier structurele afspraken maken voor stageplaatsen bij onze stichting. Het gevaar bestaat eruit dat het moeilijk vrijwilligers vinden is omdat de doelgroep, gezinnen met daarin een kind met een levensbedreigende ziekte, zwaar emotioneel werk kan zijn en vrijwilligers zich moeilijk hieraan willen committeren of niet geschikt zijn voor deze integere klus.
 • Met het verwerven van de ANBI-status verwachten wij dat er bedrijven zullen zijn die wat grotere bedragen willen sponsoren. Ervaring hebben wij hier echter nog niet mee. Wanneer ons dat niet lukt zal mogelijk het aantal gezinnen per jaar naar beneden moeten worden bijgesteld of zullen wij onze promotieactiviteiten op andere wijze proberen uit te breiden.
 • Met het vergroten van het aantal aan te trekken gezinnen zal ook de inzet van de organiserende vrijwilligers omhoog moeten of er zullen extra vrijwilligers op dit niveau moeten worden aangetrokken. Lukt ons dit niet, dan kunnen er continuïteitsproblemen ontstaan.
2.4 strategische doelstelling of stappenplan

Om al onze ambities te kunnen verwezenlijken hebben wij een stappenplan opgesteld en een planning gemaakt.

 1. Gezinnen: De wachtlijst van gezinnen die willen graag willen deelnemen aan de activiteiten van Stichting Kinderidee geeft deze ambitie qua aantallen grote kans van slagen. De aangemelde gezinnen op de wachtlijst zullen steeds op de hoogte gehouden worden van de laatste ontwikkelingen. Ook van hun plaats op de wachtlijst zodat zij zich vast kunnen voorbereiden op deelname van de midweek of bij uitval van een gezin op het laatste moment indien mogelijk.
  Naast de aanmeldingen die gedaan worden via mond op mond reclame zullen ook de contacten met de ziekenhuizen steeds worden onderhouden door de betreffende afdelingen minimaal 2 x per jaar van informatie en foldermateriaal te voorzien. in 2017 zullen wij ook contact opnemen met de ziekenhuizen in Utrecht, Amsterdam en Nijmegen.
 2. Vakantie- en pretparken: Vakantiepark de Beekse Bergen is enthousiast en heeft in 2015 al aangegeven hun inzet voor de stichting te vergroten in 2016. Wij rekenen dan ook op verdergaande samenwerking waar nodig. Vanaf 2017 zullen wij ons beraden om eventueel ook andere parken aan te gaan doen.
 3. PR: De facebook pagina krijgt steeds meer likes en verhalen van tevreden deelnemers en vrijwilligers. Ons is gebleken dat betrokkenen graag iets posten op onze facebook pagina en ook dat door deze reacties gezinnen met zieke kinderen worden geattendeerd om zich aan te melden voor de volgende activiteiten. Via onze website doen wij steeds na afloop verslag van de activiteit.
 4. De plaatsingen binnen de midweken zullen wij mogelijkerwijs beter op elkaar afstemmen. Zowel de gezinssamenstellingen als de leeftijdscategorie van de broertjes en zusjes in de gezinnen zijn hierin leidend. Gezinnen met jonge kinderen, gezinnen met kinderen in de leeftijd van de basisschool, gezinnen met pubers en gezinnen zonder andere kinderen zijn de onderverdeling die wij willen gaan hanteren. Voor zowel ouders als kinderen kunnen wij op deze wijze een beter en completer aanbod leveren. Ouders en kinderen kunnen desgewenst met elkaar optrekken en aansluiting vinden.
 5. Vrijwilligers: In 2016 plaatsten wij voor de eerste midweek een algemene vacature bij Contour de Twern voor vrijwilligers die deel willen nemen aan de uitvoering van de activiteiten. Voor de tweede XXL midweek benoemden wij meer specifieke taken waarop vrijwilligers zich kunnen inschrijven. In 2017 zullen wij ook actief gaan werven naar vrijwilligers die zich met de coördinatie en de organisatie willen bezig houden zodat de aantallen gezinnen zich kunnen blijven verdubbelen en wij de organisatie en coördinatie in de hand kunnen houden. Ook hiervoor zullen wij in midden-Brabant de vrijwilligersorganisaties benaderen. Met het Ronald mac Donaldhuis in Tilburg staat een afspraak gepland om vrijwilligers werving en het vrijwilligersbeleid met elkaar te bespreken.
  Voor de vrijwilligers zelf zorgen wij voor een helder vrijwilligersbeleid. Zoals het tekenen van de gedragscode geldende voor de stichting en kennisname van de omgangsregels. Dit alles gaat per najaar 2016 in. Wij zullen voortgaan met het aan alle vrijwilligers en stagiaires vooraf een training te geven om hen voor te bereiden op de doelgroep en daarbij horende verwachtingen. Het complete vrijwilligersbeleid van de stichting zal in 2016/2017 worden getoetst door de NOV voor het verkrijgen van het landelijke keurmerk Goed Geregeld.
 6. Donateurs: Onze verwachting is dat de rapportages over onze succesvolle activiteiten zullen leiden tot zeker 10 sponsoren die wat grotere bedragen willen inleggen. Wij zullen hiervoor grotere bedrijven op de hoogte brengen van onze activiteiten. Daarnaast wordt er geworven door middel van promotie activiteiten welke wij uitbesteden aan studenten promotiebedrijven. Grootwinkelbedrijven geven hier de gelegenheid toe. Ook met emballage acties verwerven wij inleg voor onze activiteiten.In januari 2017 tijdens het Dartfestival in Hilvarenbeek hopen wij de organisatie te zijn die zich daar kan promoten en die daar ook donateurs kan werven. De voorbereidingen hiertoe zijn gaande. In januari 2016 zijn wij gevraagd ons te promoten bij de Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht. Daarnaast zullen wij deelnemen aan verschillende braderieën en (vrijwilligers)markten welke met name steeds in het najaar plaatsvinden in Breda, Tilburg , Eindhoven en Rotterdam.
 7. Het vermogen: Het vermogen van de Stichting wordt beheerd door het bestuur. In gezamenlijkheid besluiten zij jaarlijks waaraan de ontvangen donaties zullen worden besteed.
  De besteding van het vermogen van de stichting komt ten goede aan:
  1. De activiteiten van de stichting;
  2. Onkosten gemaakt voor het kunnen uitvoeren van de activiteiten;
  3. Betalingen aan bemiddelingsbureaus voor de promotieactiviteiten;
  4. Reiskosten van vrijwilligers en bestuur; (het bestuur maakt geen gebruik van vacatiekosten)

Hoofdstuk 3

Tot slot
Het bestuur van Stichting Kinderidee is als volgt samengesteld:

Liza van Sonsbeek

Liza van Sonsbeek

Voorzitter
Nathalie Soekhan

Nathalie Soekhan

Penningmeester
Jamie Hexspoor

Jamie Hexspoor

Secretaris

Christel Aerts

Christel Aerts

Bestuurslid